تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :انا مظلوم حسین
به خدا و به رسول

و به علی ابن ابی طالب
و زهرای بتول
و حسن آن سید ابرار،
به هفتاد و دو یارم
به حبیبم به زهیرم
به طرماح و به جون
و وهب پاک سرشتم،
به جلال و شرف عابس و عباس
و به عثمان و به جعفر،
به شهیدان عقیل
و به خلوص دل عبد اللَّه و قاسم،
به علی اکبر و داغش
به علی اصغر و خونش
به گل یاس مدینه،
به رقیه به سکینه،
به دل سوخته ی زینب کبرا
و دو فرزند شهیدش،
به لب تشنه ی اطفال صغیرم،
به تن خسته ی سجاد عزیزم،
من از این قوم ستمگر نگریزم،
نکنم بیعت و با خصم ستمگر بستیزم،
من و ذلت، من و تسلیم،
من و خواری و خفت،
سر من بر سر نی راه خدا پوید
و با دوست سخن گوید
و گردد هدف سنگ و خورد چوب،
نبینم به خدا غیر خدا را
انا مظلوم حسین

ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR