تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :خطبه حضرت زینب سلام الله علیها

و در آن وقت حضرت زینب سلام الله علیها آغاز خطبه كرد و به خدا قسم كه من زنی با حیا و شرم افصح و انطق از جناب زینب دختر علی علیه السلام ندیدم كه گویا از زبان پدر سخن می‌گوید و كلمات امیرالمومنین علیه السلام از زبان او فرو می‌ریزد.

در میان آن ازدحام و اجتماع كه از هر سو صدائی بلند بود به جانب مردم اشارتی كرد كه خاموش باشید، در زمان نفسها به سینه برگشت و صدای جرسها ساكت شد آنگاه شروع در خطبه كرد و بعد از سپاس یزدان پاك و درود بر خواجه لولاك فرمود:


ای اهل كوفه ای اهل خدیعه و خذلان آیا بر ما می‌گرئید و ناله سر می‌دهید هرگز بازنایستد اشگ چشم شما، و ساكن نگردد ناله شما، جز این نیست كه مثل شما مثل آن زنی است كه رشته خود را محكم می‌تابد و باز می‌گشود چه شما نیز رشته ایمان را ببستید و بازگسستید و به كفر برگشتید، نیست در میان شما خصلتی و شیمتی جز لاف زدن و خودپسندی كردن و دشمن داری و دروغ گفتن و به سبك كنیزان تملق كردن و مانند اعدا غمازی كردن.

مثل شما مثل گیاه و علفی است كه در مزبله روئیده باشد یا گچی است كه آلایش قبری به آن كرده باشد پس بد توشه‌ای بود كه نفسهای شما از برای شما در آخرت ذخیره نهاد و خشم خدا را بر شما لازم كرد و شما را جاودانه در دوزخ جای داد از پس آنكه ما را كشتید بر ما می‌گریید.

سوگند به خدا كه شما بگریستن سزاوارید، پس بسیار بگرئید و كم بخندید چه آنكه ساحت خود را به عیب و عار ابدی آلایش دادید كه لوث آن به هیچ آبی هرگز شسته نگردد و چگونه توانید شست و با چه تلافی خواهید كدر كشتن جگرگوشه خاتم پیغمبران و سید جوانان اهل بهشت و پناه نیكوان شما و مفرغ بلیات شما و علامت مناهج شما و روشن كننده محجه شما و زعیم و متكلم حجج شما كه در هر حادثه به او پناه می‌بردید و دین و شریعت را از او می‌آموختید.
ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR