تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :

پندهای حکیمانه از رسول الله صلی الله علیه و آله
هر چه فرزند آدم پیرتر مى شود ،
دو صفت در او جوانتر مى گردد
: حرص و آرزو .دوگروه ازامت من هستندكه اگرصلاح یابند
امت من صلاح مى یابد و اگر فاسد شوند ،
امت من فاسد مى شود : علما و حكام .شماهمه شبان ومسؤول نگاهبانى یكدیگریدنمى توان همه را به مال راضى كرد
اما به حسن خلق ، مى توان .
نادارى بلاست ، از آن بدتر ، بیمارى تن ،
و از بیمارى تن دشوارتر ، بیمارى دل .
مؤمن، همواره در جستجوى حكمت است
از نشر دانش نمى توان جلو گرفت
دل انسانى همچو پرى است كه در بیابان
به شاخه درختى آویزان باشد ،
از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو مى شود .

مسلمان آن است كه مسلمانان از دست
و زبان او در آسایش باشند .
رهنماى به كار نیك ، خود كننده آن كار است .

ارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR