تبلیغات
سالار زینب حسین جان

موضوع :یک عمر بود هجر تو ، یک اربعین نبود

ما را که غیر داغ غمت بر جبین نبود
نگذشت لحظه ای ، که دل ما غمین نبودهر چند آسمان به صبوری چو ما ندید
ما را غمی نبود، که اندر کمین نبودراهی اگر نداشت ، به آزادی و امید
رنج اسارت ، این همه ، شور آفرین نبودای آفتاب محمل زینب ! کسی چو من
از خرمن زیارت تو ، خوشه چین نبودتقدیر، با سر تو مرا همسفر نمود
در این سفر مقدر من ، غیر از این نبودگر از نگاه گرم تو ، آتش نمی گرفت
در شام و کوفه خطبه ی من آتشین نبودگر شوق سر به چوبه محمل زدن نداشت
زینب پس از تو ، زینب محمل نشین نبوددر حیرتم که بی تو ، چرا زنده مانده ام
عهدی که با تو بستم از اول، چنین نبودده روزه ی فراق تو ، عمری به ما گذشت
یک عمر بود هجر تو ، یک اربعین نبودارسال به:
صفحات :

DESIGN BY NOOR